GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů:

Víceúčelová sportovní hala Slaný, spol. s r.o.

Lacinova 1720, 274 01 Slaný

IČ: 251 05 299

DIČ: CZ25105299 (dále jen „správce“)

tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů


Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů


• přímo od subjektů údajů

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem


Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, transakční údaje.

V. Kategorie subjektů údajů


Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, konkrétně:

• zaměstnanec správce

• smluvní partner správce a subjekt v předsmluvním vztahu se správcem (objednatel před akceptací objednávky, poptávající apod.)

• účastník řízení

• vedlejší účastník řízení

• dotčená osoba, zúčastněná

VI. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů


• orgány státní správy • orgány místní samosprávy

• pojišťovny

• externí subjekt poskytující služby správci v různých oblastech (BOZP, účetnictví, školení, vzdělávání)

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VII. Účel a důvody zpracování osobních údajů


Zpracování osobních údajů probíhá u správce :

• na základě uděleného souhlasu subjektu údajů

• při plnění smlouvy se subjektem údajů a při provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

• z důvodu splnění právní povinnosti vztahující se na správce

• z důvodu ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

• z důvodu oprávněného zájmu správce či třetí strany

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Kamerový systém

maximálně chránil Vaše soukromí. V případě potřeby a na základě našeho požadavku, kdy je takový požadavek vznesen je záznam z tohoto systému předán v rámci povinné součinnosti s orgány činným v trestním/přestupkovém řízení.

X. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných zájmů a příslušných právních předpisů.

XI. Práva subjektů údajů


• Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

XII. Ověření totožnosti subjektu údajů

1. V případě, že správce obdrží podání fyzické osoby - subjektu údajů, kterým v souladu s GDPR uplatňuje svá právaje správce vždy povinen před zpracováním těchto žádostí dostatečně ověřit identitu žadatele. Má-li správce pochybnosti o totožnosti žadatele, má právo si od žadatele vyžádat dodatečné informace nezbytné k potvrzení jeho totožnosti (čl. 12 odst 6 GDPR).

XIII. Závěrečná ustanovení


Pro případ dotazů týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů lze kontaktovat ustaveného zaměstnance. Email: radek.hlavaty@vshslany.cz

Poslední aktualizace tohoto Prohlášení provedena dne 21. 6. 2021